Privatumo politika

Privatumo politikos tikslas – suteikti fiziniam asmeniui (duomenų subjektui) informaciją apie asmens duomenų tvarkymo tikslą, tikslą, apimtį, saugumą, apsaugą, taip pat suteikti kitą informaciją apie asmens duomenų tvarkymą.


Asmeniniai duomenys

Asmens duomenys – tai bet kokia informacija, susijusi su fiziniu asmeniu, kurio tapatybė nustatyta arba kurio tapatybė gali būti nustatyta.

Privatumo politikos taikymas
UAB “RUNDMAN” privatumo politika taikoma tvarkant asmens duomenis, neatsižvelgiant į tai, kokiu būdu fizinis asmuo pateikia savo asmens duomenis (arba asmens duomenis pateikia trečioji šalis įstatymų nustatyta tvarka / įgaliojimas / sutikimas) : popierine forma, elektronine forma, UAB “RUNDMAN” svetainė, internetinė parduotuvė ir kt.

Pagrindinė informacija
Asmens duomenų tvarkymo tikslas: Prekių pirkimo/paslaugų sutarčių sudarymas, prekių pristatymo įforminimas, atsiskaitymų administravimas, garantinių įsipareigojimų vykdymas.Vadovas: UAB “RUNDMAN”, registracijos Nr. 40103391744Juridinis adresas: Berzaunas 11a, Ryga, LV-2015, LatvijaTeisinis pagrindas: UAB “RUNDMAN”  teisėti interesai.Duomenų perdavimas į trečiąją šalį: nėra.Duomenų gavėjai: Valdytojas, duomenų valdytojo operatorius ir kompetentingos (teisėsaugos) valdžios institucijos, bendradarbiavimo partneriai ir paslaugų teikėjai (užsakomieji), duomenų bazių administravimo paslaugų teikėjai, debesijos kompiuterijos paslaugų teikėjai, apskaitos užsakomųjų paslaugų teikėjai, teisininkai, advokatų kontoros, operatoriai ir kt. /ucDuomenų apsaugos specialistas: užpildykite formą skiltyje „Palaikymas“.

Asmens duomenų tvarkymas ir teisinis pagrindas
Asmens duomenų tvarkymas atliekamas siekiant įgyvendinti šioje privatumo politikoje nurodytą tikslą, įskaitant teisėtų UAB “RUNDMAN” (vykdančios komercinę veiklą) interesų įgyvendinimą, vykdant norminių aktų reikalavimus dėl gavimo, tvarkymo, saugojimo, perdavimo. fizinių asmenų .etml., taip pat atitikti vartotojų teises reglamentuojančių norminių aktų reikalavimus.Asmens duomenų saugojimo trukmė priklauso nuo norminio akto reglamentuojamo termino arba sudarytoje sutartyje nurodyto termino, arba termino, kurį reglamentuoja UAB “RUNDMAN”. Asmens duomenys nesaugomi ilgiau, nei tai būtina norminių aktų reikalavimams įvykdyti, laikantis teisėtų UAB “RUNDMAN” interesų. Tuo atveju, jei asmens duomenų tvarkyti/saugoti nėra būtina, asmens duomenys bus ištrinti.Asmens duomenų tvarkymas atliekamas naudojant specializuotą ir saugią programinę įrangą, užtikrinančią saugų asmens duomenų tvarkymą ir saugojimą, naudojant antivirusines programas („ugniasienės“) ir kitus technologinius sprendimus. Asmens duomenys yra apsaugoti prieigos sistemomis ir specialia programine įranga.

Asmens duomenų perdavimas
Asmens duomenys neperduodami į trečiąsias šalis (ne ES ir (arba) ne EEE šalis).Asmens duomenys gali būti perduodami UAB „RUNDMAN“ bendradarbiavimo partneriams (įskaitant užsakomųjų paslaugų įmones), paslaugų teikėjams (operatoriams) bei įgaliotiems juridiniams ir fiziniams asmenims (advokatams, advokatams). Asmens duomenų perdavimas vyksta saugiai naudojant saugią programinę įrangą ir technologijas. Asmens duomenys perduodami tik tiek, kiek būtina teisėtiems ir teisėtiems UAB „RUNDMAN“ interesams įgyvendinti.

Asmens duomenų apsauga
Asmens duomenų apsauga įgyvendinama vadovaujantis galiojančiais norminiais aktais (reglamentais, įstatymais, reglamentais) asmens duomenų tvarkymo srityje.

Prieiga prie savo asmeninių duomenų
Susipažinti su savo asmens duomenimis fizinis asmuo gali rašytinio prašymo pagrindu, laikydamasis asmens duomenis reglamentuojančių norminių aktų reikalavimų, paraiškų priėmimą ir nagrinėjimą reglamentuojančių norminių aktų reikalavimų, išsiųsdamas (paštu: UAB „RUNDMAN ”, Berzaunas 11a, Ryga, LV-2015, Latvija arba pateikiant raštišką prašymą skiltyje „Parama“. Fizinis asmuo, pateikdamas prašymą, privalo identifikuoti save tiek, kiek būtina / tiek, kad UAB „RUNDMAN“ galėtų būti tikras, kad rašytinį prašymą teikia asmuo, kurio duomenų jis prašo. Šiuo atveju UAB “RUNDMAN” pareiškėjui pateikia turimus asmens duomenis ir kitą įstatymų reikalaujamą informaciją.

Teisė atšaukti sutikimą
Asmuo turi teisę atšaukti savo sutikimą tvarkyti asmens duomenis. Atšaukimas atliekamas taip pat, kaip buvo duotas sutikimas tvarkyti Jūsų asmens duomenis.Bet kuriuo atveju fizinis asmuo savo rašytinį atsisakymą dėl asmens duomenų tvarkymo nutraukimo gali siųsti UAB “RUNDMAN” juridiniu adresu: Berzaunes g. 11a, Ryga, LV-2015, Latvija. Sutikimo atšaukimas neturi įtakos asmens duomenų tvarkymui, kuris buvo atliktas iki sutikimo atšaukimo. Taip pat sutikimo atšaukimas neturi įtakos ir nenutraukia asmens duomenų tvarkymo, atliekamo vadovaujantis ir (arba) teisiniais pagrindais (reglamentais, įstatymais, norminiais aktais).

Telefoninių pokalbių garso įrašai
Atkreipkite dėmesį, kad visi telefoniniai pokalbiai yra įrašomi klientų aptarnavimo kokybės kontrolės tikslais. UAB “RUNDMAN” vadovas juridinis adresas: Berzaunes g. 11a, Ryga, LV-2015, Latvija.

Galutinė informacija
UAB RUNDMAN turi teisę keisti privatumo politiką apie tai informuodama atitinkamus fizinius asmenis (duomenų subjektus).
Šių taisyklių skyrių pavadinimai aiškinami tik dėl taisyklių aiškumo.
Duomenų subjektas (fizinis asmuo) turi teisę kreiptis į UAB „RUNDMAN“ arba Duomenų valstybinę inspekciją, jeigu mano, kad buvo pažeistos jo teisės dėl asmens duomenų tvarkymo.